Program Margonińska Karta Seniora skierowana jest dla osób, którzy ukończyli 60 rok życia, są mieszkańcami i zameldowani na terenie Miasta i Gminy Margonin. 
Program jest elementem polityki senioralnej realizowanym przez gminę Margonin na rzecz osób starszych. Celem Programu jest wzmocnienie aktywności społecznej i poprawa jakości życia seniorów z terenu gminy Margonin poprzez stworzenie oraz rozwijanie systemu ulg, zwolnień i rabatów umożliwiających zwiększony dostęp do ofert kulturalnych i usług. 
Realizacja Programu odbywa się poprzez oferowanie przez partnerów Programu, świadczących usługi lub prowadzących sprzedaż towarów, promocji cenowych osobom, którym organizator przyznał status uczestnika Programu. 
Organizator potwierdza uczestnictwo w Programie poprzez wydanie dokumentu (karty) o nazwie Margonińska Karta Seniora. 
Dokumentem niezbędnym przy składaniu wniosku jest dowód osobisty osoby składającej wniosek. 
Margonińska Karta Seniora wydawana jest na czas nieokreślony i oprócz informacji dotyczących Programu zawiera imię i nazwisko uczestnika Programu oraz indywidualny numer, wydawana jest  bezpłatnie do rąk wnioskodawcy. 
Karta wraz z dokumentem tożsamości upoważnia uczestnika do korzystania z promocji wskazanych przez partnerów Programu. 

Partnerzy Programu 
Partnerem Programu może zostać każdy podmiot publiczny albo prywatny, który przygotuje ofertę promocyjną dla uczestników Programu i zgłosi ją organizatorowi poprzez wypełnienie i złożenie u niego deklaracji przystąpienia do Programu. W deklaracji należy określić między innymi wielkość proponowanych zniżek, zakres towarów i usług nimi objętych. Kolejnym krokiem będzie podpisanie porozumienia dotyczącego partnerstwa w programie, przygotowanego na podstawie danych zawartych w zgłoszeniu. 

Jeśli chcesz zostać partnerem programu złóż deklarację przystąpienia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie.

LISTA PARTNERÓW MARGONIŃSKIEKJ KARTY SENIORA 

1.      Mini Delikatesy „EWMAR” Ewa i Mariusz Jułga Rynek 10 64-830 Margonin 

2.      Salon Fryzjerski „AS” Agnieszka Orwat Rynek 21 64-830 Margonin 

3.      AGBUT- OBUWIE Agnieszka Wangrin Rynek 15 64-830 Margonin 

4.      Sklep Wielobranżowy APE Marta Kończak Rynek 6 64-830 Margonin 

5.      Spółdzielnia Kółek Rolniczych ul. Powstańców Wielkopolskich 68 64-830 Margonin 

6.      Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe „MARGO” ul. Broniewskiego 1 64-830 Margonin 

7.      Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 15 64-830 Margonin 

8.      Sklep Spożywczo-Przemysłowy Justyna Skibińska Próchnowo 35 64-830 Margonin 

9.      Sklep P.P.H.U WIKTORIA Aurelia Olejniczak ul. Rynek 14 64-830 Margonin

10.    Sklep internetowy "Szpulka" Grzegorz Białowąs ul. Szkolna 20, 49-120 Karczów- link do sklepu internetowego: https://posciel-szpulka.pl/ 

Program Margonińska Karta Seniora realizowany jest na podstawie Uchwały Nr IV/46/2019 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia programu Margonińska Karta Seniora. 

Aby otrzymać Margonińską Kartę Seniora należy złożyć wniosek o wydanie Margonińskiej Karty Seniora w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ul. K. Jankowskiego 4 w Margoninie- wniosek do pobrania poniżej.
Więcej informacji o programie MARGONIŃSKA KARTA SENIORA można uzyskać pod nr telefonu 67 2846-157, 67-2846-200 

DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuję, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r. dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie stosownego wniosku o jego wypłatę

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r następującym osobom:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 2100 zł.

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dochody za 2022 r.).

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1stycznia 2024 r . do dnia 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem- w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi:

1. 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych

3. 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

1. 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

3. 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego do-datku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (67)-2846-157, (67) 2846-200

Czym jest Karta Dużej Rodziny?
Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień, które rodzinom 3+ oferują zarówno instytucje publiczne, jak i w firmy prywatne. Posiadacze KDR mogą korzystać na preferencyjnych warunkach z oferty podmiotów m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej, kulturalnej czy rekreacyjnej.

Komu przysługuje Karta i na jak długo?
Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek. Karta przysługuje niezależnie od dochodu.

• Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio.
• Dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, jednak nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia.
• Dzieci powyżej 18 roku życia legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności otrzymują Kartę na okres ważności orzeczenia.

Dotyczy to także rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzic (rodzice) nie mają na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających wymienione wyżej warunki, Karta Dużej Rodziny przysługuje jedynie rodzicowi (rodzicom) lub małżonkowi rodzica.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, który jest:
1. osobą posiadającą obywatelstwo polskie, mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2. cudzoziemcem mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 oraz art. 186 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkuje z członkami rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3. mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom jego rodziny w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 900), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto może złożyć wniosek?
Karta oraz jej duplikat są przyznawane i wydawane na wniosek pełnoletniego członka rodziny wielodzietnej.

Wniosek można pobrać i złożyć:
1. Osobiście w siedzibie MGOPS w Margoninie
2. Drogą elektroniczną za pośrednictwem systemu e-puap lub platformy empatia.
3. Przesłać wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Jankowskiego 4 64-830 Margonin

Wymagane dokumenty
Podczas składania wniosku należy okazać:

• w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic miał lub ma na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci oraz że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia – które uczą się w szkole lub w szkole wyższej – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.
• w przypadku cudzoziemców poza w/w dokumentami okazuje się dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Druki załączników oraz instrukcje wypełnienia wniosku dostępne są na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Karta przyznawana jest bezpłatnie.
Duplikat karty wydawany jest na wniosek członka rodziny wielodzietnej i podlega opłacie w wysokości 10,21zł.

Domówienie drugiej formy Karty w przypadku gdy wcześniej złożony został wniosek tylko o jedną formę (elektroniczną lub tradycyjną) podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

W obydwu przypadkach wpłaty należy dokonać na:
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. K. Jankowskiego 4, 64-830 Margonin
24 8945 0002 1300 1065 2000 0020
W tytule wpłaty prosimy podać imię i nazwisko, PESEL oraz rodzaj świadczeń

Odbiór karty następuje w siedzibie MGOPS w Margoninie po uprzednim powiadomieniu wnioskodawcy za pomocą SMS. Karta uprawnia do korzystania z uprawnień udzielonych przez instytucje podległe właściwym ministrom oraz u innych podmiotów, które przystąpią do programu.
Aktualny wykaz zniżek oraz partnerów oferowanych przez Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny dostępny jest na stornie: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr

 

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny;

- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny.
- Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2017 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny

Pracownicy realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Natalia Reinke +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     

Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Osoby uprawnione do świadczenia

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
– rodzic ucznia,
– pełnoletni uczeń,
– Dyrektor szkoły lub kolegium,
– świadczenie może być również przyznane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się (jeden raz w roku):
w terminie od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego, uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.
WAŻNE! Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Wymagane dokumenty, miejsce złożenia
W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego ns. dokumenty:

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
• dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
• z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
• z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
• z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
• z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
• dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
• działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
• działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
• w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
• pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
• dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;
• oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wniosek można pobrać i złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mieszczącym się przy ul. K. Jankowskiego 4, 64-830 Margonin.

Wypłata świadczeń
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

• całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu – (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat.
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
• świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.
Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo za okres:
• od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki,
• od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w terminie do 30 czerwca 2021 r. pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
• studentom;

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
• gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
• gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 grudnia 2018r., poz. 10098),

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:
• śmierć rodziców;
• klęska żywiołowa;
• pożar, kradzież lub zalanie mieszkania;
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. najniższej kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Wniosek można pobrać i złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mieszczącym się przy ul. K. Jankowskiego 4, 64-830 Margonin.

Pracownicy realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Natalia Reinke +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     

DODATEK ENERGETYCZNY

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021r., poz. 716),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

Zgodnie z ustawą, odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYMAGANE WNIOSKI I DOKUMENTY:

Aby otrzymać dodatek energetyczny należy:
· posiadać ustalone prawo do dodatku mieszkaniowego,
· złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego z załączoną umową kompleksową lub umową sprzedaży energii elektrycznej, której stroną jest osoba pobierająca dodatek mieszkaniowy
· zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektrycznej.

WYSOKOŚĆ DODATKU ENERGETYCZNEGO:

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 kwietnia 2021 w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującej od dnia 1 maja 2021 do dnia 30 kwietnia 2022 (Monitor Polski rok 2021 poz. 393) wysokość dodatku energetycznego od dnia 1 maja 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2022 r. dla gospodarstwa domowego:
1) prowadzonego przez osobę samotną wynosi: 12,09 zł/miesiąc;
2) składającego się z 2 do 4 osób – 16,79 zł/miesiąc;
3) składającego się z co najmniej 5 osób – 20,15 zł/miesiąc.

DODATEK MIESZKANIOWY

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r., 2133 ze zm.),
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.)

DOKUMENTY:

Aby otrzymać pomoc w formie dodatku mieszkaniowego należy złożyć:
· wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego,
· deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

UPRAWNIENI DO DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:
1) najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
2) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
3) osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
4) innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
5) osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy:
1) przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego;
2) może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego

3. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:
1) domu pomocy społecznej,
2) młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
3) schronisku dla nieletnich,
4) zakładzie poprawczym,
5) zakładzie karnym,
6) szkole, w tym w szkole wojskowej
– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

DOCHÓD:

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, uprawnionym do dodatku mieszkaniowego, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie: 
- jednoosobowym – 40%, 
- wieloosobowym – 30 % 

Przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. 
Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych: 
dochód – oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: 
a) przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w 27,art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne, 
b) dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 
c)  inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych:
– renty określone w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
– renty wypłacone osobom represjonowanym i członkom ich rodzin, przyznane na zasadach określonych w przepisach o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, 
– świadczenie pieniężne, dodatek kompensacyjny oraz ryczałt energetyczny określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych, 
– dodatek kombatancki, ryczałt energetyczny i dodatek kompensacyjny określone w przepisach o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, 
– świadczenie pieniężne określone w przepisach o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę Niemiecką lub Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich, 
– ryczałt energetyczny, emerytury i renty otrzymywane przez osoby, które utraciły wzrok w wyniku działań wojennych w latach 1939–1945 lub eksplozji pozostałych po tej wojnie niewypałów i niewybuchów, 
– renty inwalidzkie z tytułu inwalidztwa wojennego, kwoty zaopatrzenia otrzymywane przez ofiary wojny oraz członków ich rodzin, renty wypadkowe osób, których inwalidztwo powstało w związku z przymusowym pobytem na robotach w III Rzeszy Niemieckiej w latach 1939–1945, otrzymywane z zagranicy, 
– zasiłki chorobowe określone w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, 
– środki bezzwrotnej pomocy zagranicznej otrzymywane od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych, pochodzące ze środków bezzwrotnej pomocy przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej na rzecz podmiotów, którym służyć ma ta pomoc, 
– należności ze stosunku pracy lub z tytułu stypendium osób fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywających czasowo za granicą – w wysokości odpowiadającej równowartości diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju ustalonych dla pracowników zatrudnionych w państwowych lub samorządowych jednostkach sfery budżetowej na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), 
– należności pieniężne wypłacone policjantom, żołnierzom, celnikom i pracownikom jednostek wojskowych i jednostek policyjnych użytych poza granicami państwa w celu udziału w konflikcie zbrojnym lub wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom, a także należności pieniężne wypłacone żołnierzom, policjantom, celnikom i pracownikom pełniącym funkcje obserwatorów w misjach pokojowych organizacji międzynarodowych i sił wielonarodowych, 
– należności pieniężne ze stosunku służbowego otrzymywane w czasie służby kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Służby Więziennej, obliczone za okres, w którym osoby te uzyskały dochód, 
– dochody członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne, 
– alimenty na rzecz dzieci, 
– stypendia doktoranckie przyznane na podstawie art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), stypendia sportowe przyznane na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, 1495 i 2251) oraz inne stypendia o charakterze socjalnym przyznane uczniom lub studentom, 
– kwoty diet nieopodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, 
– należności pieniężne otrzymywane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym osobom przebywającym na wypoczynku oraz uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, 
– dodatki za tajne nauczanie określone w ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215), 
– dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na podstawie zezwolenia na terenie specjalnej strefy ekonomicznej określonej w przepisach o specjalnych strefach ekonomicznych, 
– ekwiwalenty pieniężne za deputaty węglowe określone w przepisach o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”, 
– ekwiwalenty z tytułu prawa do bezpłatnego węgla określone w przepisach o restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego w latach 2003–2006, 
– świadczenia określone w przepisach o wykonywaniu mandatu posła i senatora, 
– dochody uzyskane z gospodarstwa rolnego, 
– dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, 
– renty określone w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej oraz w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, 
– zaliczkę alimentacyjną określoną w przepisach o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej, 
– świadczenia pieniężne wypłacane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów, 
– pomoc materialną o charakterze socjalnym określoną w art. 90c ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197) oraz świadczenia, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1–3 i 5 oraz art. 212 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, 
– kwoty otrzymane na podstawie art. 27f ust. 8–10 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
– świadczenie pieniężne określone w ustawie z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 690 oraz z 2019 r. poz. 730, 752 i 992), 
– świadczenie rodzicielskie, 
– zasiłek macierzyński, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, 
– stypendia dla bezrobotnych finansowane ze środków Unii Europejskiej lub Funduszu Pracy, niezależnie od podmiotu, który je wypłaca, 
– przychody wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, pomniejszone o składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na ubezpieczenia zdrowotne. 

W przypadku posiadania tytułu prawnego do gospodarstwa rolnego dochód z tego gospodarstwa ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego, ostatnio ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Wysokość dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, z późn. zm.), ustala się na podstawie oświadczenia wnioskodawcy lub zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego. 

W przypadku ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905, 2123 i 2320) przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

POWIERZCHNIA NORMATYWNA LOKALU:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się jeden lokal mieszkalny dom jednorodzinny w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekraczać: 

  1. 35m2 dla 1 osoby 
  2. 40m2 dla 2 osób 
  3. 45m2 dla 3 osób 
  4. 55m2 dla 4 osób 
  5. 65m2 dla 5 osób 
  6. 70m2 - dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.  

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. Normatywną powierzchnię powiększa się niezależnie od liczny członków gospodarstwa domowego. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 
1) 30% albo 
2) 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%. 

GOSPODARSTWO DOMOWE: 

Przez gospodarstwo domowe rozumie się gospodarstwo prowadzone przez osobę ubiegającą się o przyznanie dodatku mieszkaniowego, samodzielnie zajmującą lokal mieszkalny albo gospodarstwo prowadzone przez tę osobę wspólnie z małżonkiem i innymi osobami stale z nią zamieszkującymi i gospodarującymi, które swoje prawa do zamieszkiwania w lokalu wywodzą z prawa tej osoby. Do członków gospodarstwa domowego nie wlicza się osób przebywających w instytucjach zapewniających nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie. 

WYDATKI NA MIESZKANIE:

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę między wydatkami, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową zajmowanego lokalu mieszkalnego, a kwotą wydatków poniesionych przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy w wysokości: 
1) 15% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie jednoosobowym; 
2) 12% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 2–4-osobowym; 
3) 10% dochodów gospodarstwa domowego – w gospodarstwie 5-osobowym i większym. 

Wydatkami poniesionymi przez osobę ubiegającą się o dodatek mieszkaniowy są świadczenia okresowe ponoszone przez gospodarstwo domowe w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego. 
Dodatek mieszkaniowy przyznaje się na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku. 
Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji. 
W celu weryfikacji informacji i danych zawartych we wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego i w deklaracji, oraz w oświadczeniu, organ może wezwać wnioskodawcę do przekazania dodatkowych dokumentów potwierdzających te informacje i dane, wyznaczając termin nie krótszy niż 14 dni. Organ może odmówić przyznania dodatku mieszkaniowego w przypadku niedostarczenia wskazanych dokumentów w wyznaczonym terminie. 

WSTRZYMANIE WYPŁATY DODATKU:

W wypadku stwierdzenia, że osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy, nie opłaca na bieżąco należności za zajmowany lokal mieszkalny, wypłatę dodatku mieszkaniowego wstrzymuje się, w drodze decyzji administracyjnej, do czasu uregulowania zaległości. Jeżeli uregulowanie zaległości nie nastąpi w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania decyzji, o której mowa w zdaniu pierwszym, decyzja o przyznaniu dodatku mieszkaniowego wygasa. W wypadku uregulowania należności w terminie określonym w zdaniu drugim wypłaca się dodatek mieszkaniowy za okres, w którym wypłata była wstrzymana.

ODMOWA PRZYZNANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Odmawia się przyznania dodatku mieszkaniowego, jeżeli w wyniku przeprowadzonego wywiadu środowiskowego ustalono, że: 
1) występuje rażąca dysproporcja pomiędzy niskimi dochodami wykazanymi w złożonej deklaracji, a faktycznym stanem majątkowym wnioskodawcy, wskazującym, że jest on w stanie uiszczać wydatki związane z zajmowaniem lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) wykorzystując własne środki i posiadane zasoby majątkowe  
2) faktyczna liczba wspólnie stale zamieszkujących i gospodarujących z wnioskodawcą jest mniejsza niż wykazana w deklaracji. 

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Formularze wniosków:

Pracownicy realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Elwira Kończak +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.