Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mgops.margonin.pl/.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny.

Badanie dostępności zostało przeprowadzone przez: ITEE.PL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wynik analizy (ocena dostępności)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Inspektor Ochrony Danych Sławomir Grześkowiak, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 67 284 62 00. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.


Dostępność architektoniczna

- budynek w którym mieszczą się pomieszczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie jest obiektem zabytkowym, który stwarza problem modernizacyjny. Budynek nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych ze względu na bardzo bliskie usytuowanie ruchliwej ulicy.

- pomieszczenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie znajdują się na parterze, drzwi i korytarz są szerokie ale są progi w drzwiach, które utrudniają poruszanie się osobom na wózku inwalidzkim,

- w budynku nie ma windy, ani platformy,

- w budynku nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych,

- budynek znajduje się ok. 40m od najbliższego parkingu (Rynek), który posiada oznakowane miejsca dla osób niepełnosprawnych,

- w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

- brak dostępności pętli indukcyjnych,

- brak dostępności informacji głosowych,

- do budynku i pomieszczeń zajmowanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,

- w budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online,

Aplikacje mobilne

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie nie udostępnia aplikacji mobilnych.