Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 został wprowadzony uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. i zastąpił program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Nowy program skierowany jest zarówno do dzieci, uczniów, jak i osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, jak i dzieciom oraz młodzieży w trakcie nauki szkolnej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

W ramach programu udziela się pomocy w formie:
-w formie posiłku,
-świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności,
-oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Pomoc ta udzielana jest osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, spełniającym warunki otrzymywania pomocy wskazane w ustawie oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:
–dla osoby samotnie gospodarującej - 1164,00 zł,
–dla osoby w rodzinie - 900,00 zł.

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa, otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”.