PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - edycja 2022

Miasto i Gmina Margonin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj 900 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Realizator programu

Realizatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły , przedszkola) jak i i szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne, do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkający na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania w 2022 roku.

Całkowita wartość projektu: 221.888,40 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa:135.140,00 zł

Kwota środków własnych Gminy: 86.748,40 zł

Środki finansowe, wysokość dofinansowania w 2023 roku.

Całkowita wartość projektu: 209 802,00 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa:123 280,51 zł

Kwota środków własnych Gminy: 86 521,49 zł

Załączniki:

-Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

-Wieloletni Rządowy Program :”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023