Jednorazowe wsparcie rzeczowe z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje na każde urodzone dziecko osobom zamieszkałym na terenie Gminy Margonin w wysokości nie większej niż 1000,00 zł.
W skład jednorazowego wsparcia rzeczowego wchodzą niezbędne rzeczy i materiały potrzebne rodzicom do wychowania dziecka w pierwszych miesiącach jego życia.
Prawo do wsparcia przysługuje bez względu na osiągane dochody.

Wniosek może złożyć:

  1. matka,
  2. ojciec,
  3. inny prawny opiekun dziecka w przypadku braku rodziców lub braku zdolności do czynności prawnych rodziców.

Wniosek składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.

Wymagane dokumenty:

  • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka,
  • oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie Gminy Margonin co najmniej 12 miesięcy przed terminem narodzin dziecka,
  • w przypadku osób podlegających przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do wniosku należy dołączyć kserokopię z rocznego zeznania podatkowego ze zanimizowanymi danymi w zakresie osiągniętego dochodu w celu potwierdzenia płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych przez co najmniej 12 miesięcy przed terminem narodzin dziecka,
  • w przypadku osób, które nie podlegają przepisom ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym do wniosku należy dołączyć inne dokumenty potwierdzające zamieszkanie na terenie Gminy Margonin w ciągu 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku np.: kserokopie: informacji w sprawie podatku rolnego, dokumentu wskazującego na niepodleganie obowiązkowi płacenia podatku PIT, decyzji podatkowej wydanej przez urząd skarbowy lub instytucję rządową, korespondencji z państwowymi instytucjami wypłacającymi świadczenia dodatkowe (emeryturę, rentę, zasiłek dla bezrobotnych), rachunków od przedsiębiorców zaopatrzenia publicznego (gaz, prąd, woda).

Jednorazowe wsparcie rzeczowe nie przysługuje, jeżeli dziecko zostało umieszczone w rodzinie zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie.

Przekazanie wsparcia rzeczowego następuje w terminie uzgodnionym z wnioskodawcą i ma charakter oficjalny.

Wnioski przyjmowane są w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie w biurze świadczeń rodzinnych.