DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuję, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r. dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie stosownego wniosku o jego wypłatę

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r następującym osobom:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 2100 zł.

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dochody za 2022 r.).

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Zgodnie z nowymi przepisami dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1stycznia 2024 r . do dnia 30 czerwca 2024 r. i tak jak wcześniej jego wysokość będzie zróżnicowana w zależności od tego, ile osób wchodzi w skład gospodarstwa domowego, oraz tego, czy rodzina ma źródło ogrzewania zasilane węglem- w tym przypadku jest przewidziana wyższa kwota dodatku.

Wysokość dodatku osłonowego w 2024 r. wynosi:

1. 228,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 343,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych

3. 486,20 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 657,80 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, świadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

1. 286,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,

2. 429,00 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,

3. 607,75 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,

4. 822,25 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku, gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego do-datku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego składa się w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej wówczas wniosek musi być opatrzony podpisem elektronicznym bądź uwierzytelnionym profilem zaufanym.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu (67)-2846-157, (67) 2846-200