DODATEK OSŁONOWY

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuję, że od stycznia 2024 r. ponownie będzie można składać wnioski o jednorazowe świadczenie w formie dodatku osłonowego. Przepisy ustawy z dnia 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła, które weszły w życie 31 grudnia 2023 r. dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym, w tym przede wszystkim złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie stosownego wniosku o jego wypłatę

Dodatek osłonowy przysługuje w 2024 r następującym osobom:

1. Osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 2100 zł.

2. Osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu mnie przekracza kwoty 1500 zł. na osobę.

Dochód ustalany będzie na podstawie art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (dochody za 2022 r.).

Wniosek o dodatek osłonowy można złożyć od stycznia do 30 kwietnia 2024 r., a wypłata świadczenia nastąpi do 30 czerwca 2024 r.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH DOTYCZĄCYCH UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNEGO I SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO, O KTÓRYCH MOWA W USTAWIE Z DNIA 28 LISTOPADA 2003 R. (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 Z PÓŹN. ZM. ORAZ DO ZASIŁKU DLA OPIEKUNA, O KTÓRYM MOWA W USTAWIE Z DNIA 04.04.2014 R. O USTALENIU I WYPŁACIE ZASIŁKÓW DLA OPIEKUNÓW (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)

Informacja dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających

na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

Na podstawie § 1 ust.2 pkt 1Uchwały nr LVI/512/2023 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 21 września 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Margoninie a opublikowanej w dniu 3 października 2023 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego poz. 8677.

Burmistrz Miasta i Gminy Margonin zwraca się do organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej o imienne wskazanie osób, które byłyby przedstawicielami tych organizacji i podmiotów, w Zespole Interdyscyplinarnym w Mieście i Gminie Margonin zajmującym się przeciwdziałaniem przemocy domowej.

Na podstawie art. 9a ust. 7, 7b, 7d, 7g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy domowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249 za zm.) – Posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. O terminie posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego jego członkowie są informowani z 7 dniowym wyprzedzeniem. Udział w posiedzeniach zespołu interdyscyplinarnego jest obowiązkowy. W przypadku co najmniej trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności członka zespołu interdyscyplinarnego na posiedzeniu przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego informuje podmiot, który ten członek reprezentuje, o jego nieobecności, na piśmie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Proszę o potraktowanie sprawy jako pilnej i zgłaszanie osób do 8 listopada 2023 r. Proszę o przesłanie informacji o wskazanej osobie do Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. Kazimierza Jankowskiego 4.

Po wyznaczeniu przedstawiciela zostaną przesłane do Państwa stosowne porozumienia o których mowa w art. 9a ust. 8 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny pod numerem: 67 2846 200 - MGOPS Margonin.

Złóż wniosek o refundację podatku VAT dla odbiorców paliw gazowych w 2023 – dodatek gazowy

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie informuje, iż zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych mogą ubiegać się o zwrot podatku VAT za gaz.