Dom Pomocy Społecznej jest placówką świadczącą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, rehabilitacyjne i edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu.
W przypadku, gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna – prokuratora.

Rodzaje domów pomocy

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

1) osób w podeszłym wieku;
2) osób przewlekle somatycznie chorych;
3) osób przewlekle psychicznie chorych;
4) dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
5) dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
6) osób niepełnosprawnych fizycznie;
7) osób uzależnionych od alkoholu.

Domy Pomocy Społecznej na terenie powiatu chodzieskiego

Dom Pomocy Społecznej w Chodzieży (ul. Ujska 47 64-800 Chodzież)- jest to dom koedukacyjny dla osób przewlekle somatycznie chorych zw względu na:

  • stan somatyczny organizmu
  • niepełnosprawność
  • upośledzenie
  • uszkodzenia organizmu

Komu przysługuje skierowanie do Domu Pomocy Społecznej?

Skierowanie do DPS przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, której nie można zapewnić usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę.

Jak można ubiegać się o miejsce w Domu Pomocy Społecznej?

O pomoc w formie skierowania do DPS należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową, sąsiada).
Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w jej mieszkaniu i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego.
Jeżeli sąd rodzinny i opiekuńczy wyda postanowienie o umieszczeniu w domu pomocy społecznej, stanowi ono podstawę do wydania decyzji w sprawie, jednakże konieczne jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego i ustalenie dochodu osoby objętej postanowieniem lub zobowiązanej.
Wywiad środowiskowy alimentacyjny przeprowadzany jest u osób zobowiązanych do alimentacji na rzecz klienta. Wywiad alimentacyjny ma na celu ustalenie możliwości zapewnienia przez rodzinę opieki osobie ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej, a w przypadku braku możliwości zapewnienia tej opieki- ustalenie wysokości opłat za dom pomocy społecznej.

Po skompletowaniu dokumentacji Ośrodek wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt w placówce.

Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy prowadzącej dom pomocy społecznej lub starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej W razie niemożności umieszczenia w domu pomocy społecznej z powodu braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę o wpisaniu na listę oczekujących oraz o przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

Zasady odpłatności za DPS

Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie większej niż 70% swojego dochodu i nie większej niż pełny koszt utrzymania.
Dalej, zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie (gdy takowi są) – zgodnie z umową zawartą pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. OPS bada, czy najbliższa rodzina jest w stanie partycypować w kosztach pobytu w placówce. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi gmina.
Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. W przypadku niewywiązywania się osób, z obowiązku opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej opłaty te zastępczo wnosi gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej. Gminie przysługuje prawo dochodzenia zwrotu poniesionych na ten cel wydatków.