Stypendium szkolne o charakterze socjalnym

Osoby uprawnione do świadczenia

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:
– rodzic ucznia,
– pełnoletni uczeń,
– Dyrektor szkoły lub kolegium,
– świadczenie może być również przyznane z urzędu.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się (jeden raz w roku):
w terminie od 1 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów – do dnia 15 października danego roku szkolnego, uczniowie i słuchacze szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie określonego wyżej terminu.
WAŻNE! Złożenie wniosku po terminie dopuszczalne jest tylko i wyłącznie w sytuacji gdy jego wcześniejsze złożenie nie było możliwe. Wniosek złożony po terminie musi zawierać uzasadnienie dla wystąpienia z nim po terminie.

Stypendium szkolne przysługuje zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Margonin:
• uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

• wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej tj. 528,00 zł netto.
Miesięczna wysokość dochodu rodziny ucznia ubiegającego się o przyznanie stypendium szkolnego jest ustalana na zasadach określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej.

Ubiegając się o stypendium szkolne należy przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, a w przypadku utraty dochodu, z miesiąca złożenia wniosku.
Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. 99,20 zł.) i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust.2 pkt 2 (tj. 248 zł.).

Wymagane dokumenty, miejsce złożenia
W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego ns. dokumenty:

• zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki (gdy dziecko ukończyło 18 rok życia);
• dokumenty potwierdzające dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
• z tytułu stosunku pracy – zaświadczenie lub oświadczenia;
• z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło – umowa, rachunek lub oświadczenie;
• z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego – decyzja organu emerytalnego;
• z tytułu zasiłku dla bezrobotnych – zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
• zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;
• dokumenty potwierdzające dochody z działalności gospodarczej:
• działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
• działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego (w tym karta podatkowa) – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne lub dowody opłat składek;
• odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;
• w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy – zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;
• zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
• pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;
• dochód z gospodarstwa rolnego – zaświadczenie lub oświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych;
• oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej ucznia.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Wniosek można pobrać i złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mieszczącym się przy ul. K. Jankowskiego 4, 64-830 Margonin.

Wypłata świadczeń
Stypendium szkolne może być udzielone w formie:

• całkowitej lub częściowej refundacji kosztów udziału w zajęcia edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu – (szczegółowy katalog wydatków). Wypłata stypendium w tej formie następuje po udokumentowaniu zakupów i opłat na podstawie oryginałów rachunków, faktur oraz innych imiennych dowodów wpłat.
• pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.
• świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający uzna, że udzielenie stypendium w innych formach nie jest możliwe lub nie jest celowe. Forma ta polega na przekazaniu środków pieniężnych i rozliczeniu ich dopiero po dokonaniu zakupów.
Wypłata stypendium następuje po przedstawieniu dokumentacji potwierdzającej poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki do wysokości kwoty przyznanego stypendium.

Stypendium wypłacane jest jednorazowo za okres:
• od 01 września 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w terminie do 31 grudnia 2020 r. pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki,
• od 01 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2021 r. w terminie do 30 czerwca 2021 r. pod warunkiem przedstawienia dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów związanych z pobieraniem nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje:
• studentom;

• dzieciom odbywającym wychowanie przedszkolne;
• dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej;
• gdy wniosek zostanie złożony po terminie, a osoba wnioskująca nie wykaże, że złożenie wniosku w terminie wcześniejszym było niemożliwe;
• gdy przekroczone zostało kryterium dochodowe.

Podstawa prawna
- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego;
- Uchwała Nr II/20/2018 Rady Miasta i Gminy Margonin z dnia 12 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia zmian do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniów zamieszkałych na terenie Miasta i Gminy Margonin. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 14 grudnia 2018r., poz. 10098),

Zasiłek szkolny

Zasiłek szkolny przysługuje uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej wystąpieniem zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
W związku z faktem, iż zasiłek szkolny stanowi środek doraźnej pomocy w sytuacji losowej, z wnioskiem o jego przyznanie należy wystąpić w terminie do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.
W celu otrzymania zasiłku szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego dokument potwierdzający zaistnienie okoliczności uzasadniających przyznanie zasiłku.
Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego Organ może wymagać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Okolicznością uzasadniającą ubieganie się o przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest zdarzenie zależne od czynnika losowego tj. każde zdarzenie niezależne od woli człowieka, nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku szkolnego są:
• śmierć rodziców;
• klęska żywiołowa;
• pożar, kradzież lub zalanie mieszkania;
• inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuację ucznia.

Zasiłek szkolny przysługuje niezależnie od sytuacji dochodowej wnioskodawcy.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. najniższej kwoty zasiłku rodzinnego – 124,00 zł x 5-krotność = 620,00 zł). Wysokość zasiłku szkolnego określa decyzja administracyjna.

Wniosek można pobrać i złożyć w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie mieszczącym się przy ul. K. Jankowskiego 4, 64-830 Margonin.

Pracownicy realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Natalia Reinke +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.