Zespół interdyscyplinarny podejmujący działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Siedziba: MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK KULTURY W MARGONINIE. ul.Powstańców Wielkopolskich 15, 64-830 Margonin

W skład zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji tj.:

 1. Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie;
 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie
 3. Komenda Powiatowa Policji
 4. Zespół Opieki Zdrowotnej
 5. Sąd Rejonowy w Wągrowcu
 6. Pedagodzy ze szkół w Margoninie, Lipinach, Radwankach
 7. Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Margoninie
 8. Komendant Straży Miejskiej w Margoninie

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań w/w instytucji oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

 1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
 2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
 4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;
 5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Natomiast indywidualnymi przypadkami występowania przemocy zajmują się grupy robocze zwoływane na skutek zgłoszeń i podejmowanych interwencji, w celu wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

 1. opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinnie;
 2. monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;
 3. dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

Osoby i rodziny, w których występuje problem przemocy mogą zgłosić ten fakt bezpośrednio w do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zwołania grupy roboczej.

Problem występowania przemocy można również zgłosić pracownikowi socjalnemu, dzielnicowemu, lekarzowi 1-wszego kontaktu przedstawicielowi oświaty bądź Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Każda z tych osób jest ustawowo zobowiązana do wszczęcia procedury „Niebieskiej Karty”.

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.


Placówki udzielające pomocy osobom doświadczającym przemocy z terenu gminy Margonin

 1. Zespół Interdyscyplinarny w Margoninie ul. Powst.Wlkp. 15 64-830 Margonin tel. 67-2847-139
 2. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Margoninie ul. Powst.Wlkp.15 64-830 Margonin, tel. 67-2847-139
 3. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4 64-830 Margonin tel. (67)-2846-157, (67)-2846-200
 4. Komisariat Policji w Margoninie ul. Kościelna 14 64-830 Margonin tel.67-2811-330

Nie bądź obojętny! O każdym fakcie występowania przemocy informuj właściwe instytucje.