Asystent Rodziny-wspiera motywuje do zmian, pomaga odkryć własne możliwości. 

Asystent Rodziny -to osoba mająca na celu udzielenie wsparcia i pomocy rodzinom przeżywającym trudności w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
Asystent Rodziny pracuje z rodziną w miejscu zamieszkania lub w miejscu przez nią wskazanym. 

Asystent Rodziny:
-okresowo wspiera rodzinę, aby w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza w wypełnianiu funkcji opiekuńczo - wychowawczych. Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i aktywnym udziałem, z uwzględnieniem zasobów własnych oraz źródeł wsparcia zewnętrznego.
-W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent pomaga odnaleźć to co dobre, co potrafią i kto oraz gdzie może im pomóc.
-Informuje jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka. Wyjaśnia jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe.
-Wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji, pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe.
-Asystent rodziny spotyka się z rodziną w domu rodziny lub w miejscu wyznaczonym przez rodzinę oraz czasem towarzyszy członkom rodziny podczas załatwiania spraw w urzędach. Początkowo spotyka się z rodziną często, potem coraz rzadziej.
-Asystent rodziny prowadzi dokumentację, planuje z rodziną, jakie działania podjąć aby osiągnąć zamierzony cel oraz pisze sprawozdania z wykonanych działań.
-Współpracuje z innymi pracownikami różnych instytucji pracującymi z rodziną dla ich dobra, a przede wszystkim, aby dzieci czuły się dobrze i bezpiecznie w rodzinie.
-Motywuje do podejmowania działań oraz wspiera w realizacji wyznaczonych, realnych celów.
-Asystent pracuje również z rodzinami dzieci z niepełnosprawnościami i kobietami w ciąży w ramach ustawy „Za życiem”.
-Asystent jest doradcą rodziny, odnajduje mocne strony, pomaga wykorzystać posiadane zasoby rodziny, które pozwolą na pokonanie trudności
-Asystent zwiększa poczucie wpływu na własne życie oraz podnosi samoocenę wszystkich członków rodziny. Nie wyręcza rodziny, ale wskazuje, motywuje oraz naprowadza. Pomaga w tym, co możliwe jest do osiągnięcia.

Ważne jest jednak to, aby w tej pracy poznać zasoby i deficyty rodziny, ich mocne i słabe strony, a dzięki temu określić prawidłowe sposoby współpracy, które silnie wzmocnią i poprawią cele, do których razem dążyliśmy. Celem asystenta jest osiągnięcie stabilizacji życiowej umożliwiającej wychowanie dzieci w prawidłowo funkcjonującym, bezpiecznym i kochającym się środowisku.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej:
• opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
• opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
• udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
• udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
• wspieranie aktywności społecznej rodzin;
• motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
• udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
• motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
• udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
• podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
• prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
• realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
• prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
• dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
• monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
• sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach;
• współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
• współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Jak się odbywa przydzielenie Asystenta do Rodziny?
W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego, pracownik socjalny dokonuje analizy sytuacji rodziny. Jeżeli z analizy, wynika konieczność przydzielenia rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela rodzinie asystenta rodziny.
Asystent rodziny przydzielany jest na wniosek pracownika socjalnego, ale zapotrzebowanie na asystenta rodziny może wskazać również sąd oraz inne instytucje np. szkoła. O asystenta może też wnioskować sama rodzina, gdy czuje, że potrzebuje takiego wsparcia.
W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

 

Pracownik realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Paulina Kończak-Nowaczewska +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
     

Zgodnie z art. 411 ust. 10g-10s ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie został upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy Margonin do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, które zamierzają składać wnioski o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub z wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym w ramach Części 2 Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze".

W związku z powyższym osoby zainteresowane powinny składać w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (biuro świadczeń rodzinnych) żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego (poniżej wzór żądania do pobrania).

W zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wykazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego czy gospodarstwa domowego wieloosobowego.

Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w:
- przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia- w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku;
- ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia- w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia danego roku.

Do ustalania przeciętnego miesięcznego dochodu stosuje się przepisy Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. 

Gospodarstwo domowe tworzą:
- osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo
- osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

PROGRAM DOFINANSOWANY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Program Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023 - edycja 2022

Miasto i Gmina Margonin realizuje program pomocy mieszkańcom w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Program dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Program został wprowadzony uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019–2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007).

W ramach Programu przewidziano wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności.

Środki dotacji celowej z budżetu państwa - „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczone są na dofinansowanie działań Gminy polegających na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

• dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

• dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej

• osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Pomoc w ramach rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023 trafia do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych – spełniających warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie o pomocy społecznej oraz kryterium dochodowe, tj. 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj 900 zł na osobę w rodzinie lub 1164,00 zł w przypadku osób prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe).

Realizator programu

Realizatorem programu jest Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie jako samorządowa jednostka organizacyjna pomocy społecznej we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi gminy (szkoły , przedszkola) jak i i szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne, do których uczęszczają dzieci i młodzież mieszkający na terenie Miasta i Gminy Margonin.

Środki finansowe, wysokość dofinansowania w 2022 roku.

Całkowita wartość projektu: 221.888,40 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa:135.140,00 zł

Kwota środków własnych Gminy: 86.748,40 zł

Załączniki:

-Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

-Wieloletni Rządowy Program :”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Pracownik socjalny Ulice na terenie miasta Miejscowości na terenie gminy

Kinga Grossmann

Budzyńska, Cmentarna, Kazimierza Jankowskiego, Słoneczna, Sosnowa, Poznańska, Rolna, Rutki, Rzemieślnicza, Wybudowanie, Zielona Lipiny, Lipiniec, Radwanki

Honorata Binert

Kościelna, Plac Mariana Suwalskiego, Spokojna, Sportowa, Strzelecka, Szamocińska, Szpitalna Bugaj, Margońska Wieś, Próchnowo, Sułaszewo

Edyta Januchowska

Kasprowicza, Konopnickiej, Kochanowskiego, Leśna, Mickiewicza, Nowe Miasto, Okopowa, Orzeszkowej, Paderewskiego, Polna, Pogodna, Promienista, Reja, Słowackiego, Tuwima, Witosa, Wybickiego Dębiniec, Karolinka, Klaudia, Marcinek, Młynary, Tereska, Witkowice, Zbyszewice, Żoń, Kowalewo

Izabela Nycek

Boczna, Broniewskiego, Gwiaździsta, Kościuszki, Kuźniowa, Ogrodowa, Powstańców Wielkopolskich, Rynek, Spacerowa, Targowa, Wąska, Żeromskiego Adolfowo, Klotyldzin, Studźce, Sypniewo

Praca socjalna przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany przez nich dochód. Świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.

Pracę socjalną prowadzi się z:
• osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej;
• społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Pomoc w zakresie pracy socjalnej obejmuje głównie:
• udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych,
• poradnictwo dotyczące udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe,
• pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie do działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, środowisk społecznych.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze kierowane są do osób samotnych, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione.
Usługi opiekuńcze mogą być również przyznane osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie może takiej pomocy zapewnić.

Jak zwrócić się o udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych?

O pomoc w formie usług opiekuńczych należy zwrócić się pisemnie do ośrodka pomocy społecznej. Prośba może być zgłoszona przez osobę zainteresowaną, członka rodziny lub osoby postronne (np. pielęgniarkę środowiskową).
Po zgłoszeniu prośby o udzielenie powyższej pomocy pracownik socjalny z ośrodka pomocy społecznej odwiedza osobę oczekującą pomocy w miejscu zamieszkania i przeprowadza tzw. rodzinny wywiad środowiskowy, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego. Od wyników wywiadu zależy ustalenie wysokości ewentualnej odpłatności za usługi, ilości godzin przyznanych usług oraz zakres wykonywanych usług, okres i miejsce świadczenia

Zakres świadczonych usług

Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną zaleconą przez lekarza, pielęgnację, oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zasady odpłatności

Odpłatność za świadczone usługi uzależniona jest od dochodu rodziny.