Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł netto.
Przy ustalaniu kryterium dochodowego, warunkującego nabycie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, mają zastosowanie przepisy dotyczące ustalania dochodu określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Zapomoga przysługuje:

 1. matce lub ojcu dziecka;
 2. opiekunowi prawnemu dziecka;
 3. opiekunowi faktycznemu dziecka (oznacza to osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. Do wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka należy dołączyć zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu.

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położna. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Wniosek o wypłatę zapomogi należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek (formularz wniosku zawiera informacje o warunkach, na jakich przysługuje świadczenie),
 • zaświadczenie lekarza lub położnej potwierdzające pozostawanie pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu oraz udzielenie przynajmniej jednego świadczenia zdrowotnego w każdym trymestrze ciąży (nie dotyczy sytuacji gdy o zapomogę występuje opiekun prawny lub faktyczny),
 • odpisy zupełne aktów urodzenia dzieci (jeżeli ojciec jest nieznany),
 • ewentualne wyroki orzekające rozwód / separację / alimenty / naprzemienną opiekę nad dzieckiem,
 • w przypadku opiekunów prawnych lub przysposobienia dziecka - odpowiednio: odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie, zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka, orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego: zaświadczenie / oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • w przypadku członków rodziny, którzy w roku poprzedzającym okres zasiłkowy osiągnęli dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych: oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych,
 • w przypadku utraty lub uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy lub po tym roku (przez osobę ubiegającą się lub któregokolwiek członka rodziny) prosimy o kontakt z pracownikami świadczeń rodzinnych w celu informacji na temat dodatkowych dokumentów, które będzie trzeba dołączyć do wniosku.

W poszczególnych przypadkach organ realizujący świadczenia może domagać się także innych dokumentów. Szczegółowe informacje uzyskać można w biurze świadczeń rodzinnych.

Pracownicy realizujący: Numery telefonu: Adresy e-mail:
Dorota Łochowicz-Koza +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kinga Grossmann +48 67 284 62 00, +48 67 284 61 57 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.