Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Громадянин України, перебування якого на території Республіки Польща вважається законним і внесений до реєстру PESEL, має право на допомогу у вигляді одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих на особу., призначені для життєдіяльності, зокрема для покриття витрат на харчування, одяг, взуття., засоби особистої гігієни та оплату житла.

Na wizytę zabierz ze sobą:
На візиту візьміть з собою:

  • paszport  (паспорт)
  • PESEL
  • numer konta bankowego  (номер рахунку в банку)

Wnioski można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Margoninie ul. Kazimierza Jankowskiego 4, 64-830 Margonin od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.