Aktywny Samorząd 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chodzieży informuje, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął załącznik do uchwały nr 14/2023 Zarządu PFRON z dnia 2 lutego 2023 r. pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" w 2023 roku.

Terminy rozpoczęcia przyjmowania wniosków:
MODUŁ I
– od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku
MODUŁ II
– od dnia 1 marca 2023 roku do dnia 31 marca 2023 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2022/2023)
– od dnia 1 września 2023 roku do dnia 10 października 2023 roku (dla wnioskodawców dotyczących roku akademickiego 2023/2024).

Wniosek o dofinansowanie można składać:

 • w wersji elektronicznej przez dedykowaną do tego platformę internetową SOW- System Obsługi Wsparcia (https://sow.pfron.org.pl/
  Wszystkie osoby niepełnosprawne gorąco zachęcamy do założenia Profilu Zaufanego na platformie ePUAP. Złożenie wniosku o dofinansowanie w systemie SOW może być pierwszym, ale jakże ważnym krokiem zmierzającym do korzystania z zalet całej gamy usług i instrumentów dostępnych w przestrzeni publicznej dla posiadaczy podpisu elektronicznego/Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Więcej informacji o tym, jak zakłada się Profil Zaufany, włącznie z filmem instruktażowym znajdują się na portalu SOW.
a także:
na Portalu Profilu Zaufanego,
na Portalu OBYWATEL.GOV.PL
na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji

W 2023 roku ze środków PFRON realizowane będą następujące formy wsparcia przewidziane w pilotażowym programie „Aktywny samorząd”, tj.:
MODUŁ I
OBSZAR A – likwidacja bariery transportowej
– Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do 16 r. ż., lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z dysfunkcją narządu ruchu),

 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu),

 • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu)

OBSZAR B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych),

 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku),

 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności do16 r. ż. lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy),

 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, a także sprzętu zakupionego ze środków własnych, ale funkcjonującego wraz ze sprzętem zakupionym w ramach programu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności)

OBSZAR C – likwidacja barier w poruszaniu się

 • Zadanie 1- pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,

 • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności),

 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

 • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne -co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności),

 • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 r. ż. lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania)

OBSZAR – D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana jest do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
Cel główny programu: wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie:

 • znaczny lub umiarkowany stopnień niepełnosprawności,

 • nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi,

 • brak wymagalnych zobowiązań wobec PFRON lub wobec realizatora programu. Maksymalna kwota dofinansowania kosztów nauki półrocza/semestru wynosi:

  • dodatku na pokrycie kosztów kształcenia:

 • do 1.100,00 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium

 • do 1.650,00 zł dla pozostałych wnioskodawców;

 • dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400,00 zł

  • opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400,00 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764,00 zł (netto) na osobę.
   W przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch lub więcej kierunkach studiów wyższych, kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach może wynieść do 50% kosztów czesnego ponoszonego na każdym z tych kierunków. Dofinansowanie powyżej kwoty 2.200 zł jest możliwe, ale jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 (nett) na osobę.

Udział własny osoby niepełnosprawnej:
– 15% wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy korzystają z jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),

 • 65% – wartości czesnego – w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków).

Forma przekazywania dofinansowania:

 1. Przekazanie dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) oraz dodatku za uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego następuje po zawarciu umowy dofinansowania.

 2. Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po zawarciu umowy dofinansowania i przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte programem studiów /planem/nauki.

Link do załączników: https://pcprchodziez.pl/modul-ii-2023/