Komunikaty

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

Margonin, 08.02.2017 r.

MGOPS-121-01/2017

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MARGONINIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
REFERENT DS. ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO
w pełnym wymiarze czasu pracy

I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia:
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie średnie,
2) nieposzlakowana opinia,
3) obywatelstwo polskie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnych praw publicznych;
7) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 25 lutego Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r., ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,
8) znajomość i obsługa programów komputerowych: środowiska Windows, pakietu MS Office, w tym poczty elektronicznej
2. Wymagania dodatkowe (szczególnie pożądane):
1) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy związane z realizację ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci,
2) doświadczenie w pracy administracji samorządowej lub rządowej,
3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
4) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
5) obowiązkowość, dokładność,
6) umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji w trudnych sprawach.
II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) weryfikacja poprawności wypełnionych wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz kompletności załączonych dokumentów,
2) pozyskiwanie danych w ramach systemów informatycznych wymiany informacji (np. emp@tia, sepi)
3) wprowadzanie złożonych wniosków do systemu informatycznego,
4) prowadzenie postępowania administracyjnego oraz tworzenie projektów decyzji administracyjnych,
5) prowadzenie postępowania windykacyjnego dotyczącego nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
6) prowadzenie postępowań w zakresie nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
7) wydawanie zaświadczeń,
8) sporządzanie listy wypłat na świadczenia wychowawcze.
9) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowością wykonania,
10) realizacja sprawozdawczości w zakresie świadczenia wychowawczego,
11) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego,
12) praca w systemach informatycznych,
13) rejestrów oraz obsługa poczty tradycyjnej,
14) obsługa poczty elektronicznej e-PUAP,
15) wykonywanie innych zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego oraz innych zadań administracyjnych wyznaczonych przez przełożonego.
III Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
2) miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4
3) rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem,
4) warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony, tj. 3 miesiące; następnie, po uzyskaniu pozytywnej oceny pracy i pozytywnego wyniku egzaminu kończącego służbę przygotowawczą (w przypadku podjęcia zatrudnienia po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym) pracownik zostanie zatrudniony na dalszy okres,
5) budynek niedostosowany do wózków inwalidzkich.
IV Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie jako zakład pracy zatrudniający obecnie 15 pracowników zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ) nie ma obowiązku zatrudnienia min. 6 % osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).
V Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum Vitae,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia,
6) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
8) oświadczenie – że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VI Informacje dodatkowe:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 15.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: referent ds. świadczenia wychowawczego” z uwzględnieniem adresu zwrotnego:
a) osobiście w siedzibie Ośrodka,
b) lub pocztą na adres Ośrodka,
c) lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@mgops.margonin.pl – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.
2) Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka przy ul. 22 Stycznia 4.
4) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).”
5) Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu naboru powiadomieni zostaną odrębnym pismem i/lub telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia powyższego etapu naboru kandydatów (rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny).

Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie
/-/ mgr Agnieszka Nowak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Działy organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2017
Dokument wytworzony przez: Kierownik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nowak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2017 17:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nowak
Ilość wyświetleń: 1241
09 lutego 2017 17:12 Agnieszka Nowak - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 17:12 Agnieszka Nowak - Dodanie załącznika [dla_kandydatow__oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 17:11 Agnieszka Nowak - Dodanie załącznika [opis_stanowiska_pracy.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)