Komunikaty

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Margonin, 08.02.2017 r.

MGOPS-121-02/2017

KIEROWNIK MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W MARGONINIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO
URZĘDNICZE
REFERENT/INSPEKTOR DS. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
w pełnym wymiarze czasu pracy
umowa na czas określony – na zastępstwo


I Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia:
1.Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) nieposzlakowana opinia,
3) obywatelstwo polskie,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
5) nie był(a) skazany(a) prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełnych praw publicznych;
7) znajomość ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. oświadczeniach rodzinnych, ustawy z dnia 25 lutego Kodeks rodzinny i opiekuńczy, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o postepowaniu egzekucyjnym w administracji z dnia 17 czerwca 1966 r., ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”, ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
8) znajomość i obsługa programów komputerowych: środowiska Windows, pakietu MS Office, w tym poczty elektronicznej
2. Wymagania dodatkowe (szczególnie pożądane):
1) preferowane doświadczenie zawodowe w pracy związane z realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych,
2) doświadczenie w pracy administracji samorządowej lub rządowej,
3) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,
4) wysoka kultura osobista i wysoki stopień komunikatywności,
5) obowiązkowość, dokładność,
6) umiejętność właściwego interpretowania i stosowania aktów prawnych,
7) umiejętność pracy w zespole,
8) konsekwencja w realizacji zadań, umiejętność wypracowywania i podejmowania decyzji w trudnych sprawach.
II Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) udzielanie informacji dotyczących prawa do świadczenia rodzinnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
2) przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozpatrywanie wniosków o przyznanie prawa do świadczeń rodzinnych wraz z wymaganymi dokumentami,
3) pozyskiwanie danych w ramach systemów informatycznych wymiany informacji (empatia, sepi itp.)
4) wprowadzenie złożonych wniosków do systemu informatycznego,
5) prowadzenie postepowań administracyjnych w zakresie spraw dotyczących świadczeń rodzinnych,
6) przygotowanie decyzji administracyjnych, postanowień w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych,
7) wydawanie zaświadczeń,
8) sporządzenie listy wypłat na świadczenia rodzinne,
9) organizowanie realizacji świadczeń i czuwanie nad prawidłowym ich wykonaniem,
10) realizacja sprawozdań w zakresie świadczeń rodzinnych,
11) praca w systemach informatycznych,
12) prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczących świadczeń rodzinnych oraz obsługa poczty elektronicznej ePUAP,
13) współpraca w zakresie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego z marszałkami województw, regionalnymi ośrodkami polityki społecznej oraz urzędem wojewódzkim,
14) prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz prowadzenie postępowania windykacyjnego,
15) wykonywanie innych zadań związanych z realizacja świadczeń rodzinnych oraz innych zadań administracyjnych wyznaczonych przez przełożonego.
III Warunki pracy:
1) wymiar czasu pracy: pełny wymiar czasu pracy,
2) miejsce pracy: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie, ul. 22 Stycznia 4
3) rodzaj pracy: praca administracyjno - biurowa, praca z monitorem ekranowym, obsługa urządzeń biurowych, bezpośredni kontakt z klientem,
4) warunki zatrudnienia: kandydat wyłoniony w drodze naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony na podstawie umowy na zastępstwo,
5) budynek niedostosowany do wózków inwalidzkich.
IV Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Margoninie jako zakład pracy zatrudniający obecnie 15 pracowników zgodnie z zapisami ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ) nie ma obowiązku zatrudnienia min. 6 % osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. W związku z powyższym nie ma zastosowania przepis art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz.902).
V Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys – curriculum Vitae,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) kserokopie dokumentu poświadczającego posiadane wykształcenie,
5) kserokopie dokumentów poświadczające staż pracy – świadectwa pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku zatrudnienia,
6) inne dodatkowe dokumenty świadczące o posiadanych kwalifikacjach,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy,
8) oświadczenie – że kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
VI Informacje dodatkowe:
1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w terminie do dnia 20 lutego 2017 r. do godziny 15.30, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko: referent/inspektor ds. świadczeń rodzinnych” z uwzględnieniem adresu zwrotnego:
a) osobiście w siedzibie Ośrodka,
b) lub pocztą na adres Ośrodka,
c) lub pocztą elektroniczną na adres: pomoc@mgops.margonin.pl – w przypadku posiadanych uprawnień do podpisu elektronicznego.
2) Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
3) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona bez zbędnej zwłoki na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ośrodka oraz na tablicy ogłoszeń Ośrodka przy ul. 22 Stycznia 4.
4) Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902).”
5) Kandydaci, którzy przejdą do drugiego etapu naboru powiadomieni zostaną odrębnym pismem i/lub telefonicznie o terminie oraz formie przeprowadzenia powyższego etapu naboru kandydatów (rozmowa kwalifikacyjna i/lub test kwalifikacyjny).

Kierownik Miejsko – Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie
/-/ mgr Agnieszka Nowak

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Działy organizacyjne

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 08.02.2017
Dokument wytworzony przez: Kierownik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Agnieszka Nowak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 lutego 2017 17:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nowak
Ilość wyświetleń: 1576
09 lutego 2017 17:13 Agnieszka Nowak - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 17:08 Agnieszka Nowak - Dodanie załącznika [dla_kandydatow__oswiadczenie.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 lutego 2017 17:07 Agnieszka Nowak - Dodanie załącznika [kwestionariusz_osobowy.doc] do dokumentu. (Dokument opublikowany)