Komunikaty

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

W MARGONINIE

p.o. Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Margoninie ogłasza nabór na stanowisko asystenta rodziny.

 Wymiar czasu pracy: pełny, zadaniowy czas pracy (40 godzin tygodniowo). Oznacza to możliwą pracę w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy.

  Forma zatrudnienia: umowa na czas próbny.

  Na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2013 nr 135 z późniejszymi zmianami).

Asystentem rodziny może być osoba, która :

 Posiada:

a) Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub

b) Wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust.3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) Wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną , a także udokumentuje co najmniej 3- letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

2. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

3. wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymogi pożądane:

1) prawo jazdy kat B i własny samochód,

2) znajomość regulacji prawnych z zakresu : wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ustawy o pomocy społecznej,

3) wysoka kultura osobista,

4) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

5) umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem   trudnym, odporność na stres,

6) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

7) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami,

8) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, kreatywność

9) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną,

10) nieposzlakowana opinia,

11) umiejętność pracy w grupie,

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności :

1) Opracowanie i realizacja planu pracy z rodzina we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym o którym mowa w art. 11 ust 1;

2) Opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodziny pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonym w pieczy zastępczej;

3) Udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4)  Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5)  Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6)  Udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;

7)  Wsparcie aktywności społecznej rodzin;

8)  Motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9)  Udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;

10) Motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

11) Udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

12) Podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia, bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13)  Prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14)  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) Dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku i przekazywanie tej oceny MGOPS;

16)  Monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17)  Sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18)  Współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej ,właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19)  Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą o których mowa w art.9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. Nr 180, poz.1493, z późn. zm.) lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędna.

Informacje dodatkowe:

1) asystent rodziny prowadzi prace z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w miejscu wskazanym przez rodzinę,

2) asystent rodziny, wykonuje czynności w ramach swoich obowiązków, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia

1) Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,

2) List motywacyjny,

3) Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i przebieg zatrudnienia

4) Kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje i umiejętności

5) Kopia dokumentu tożsamości

6) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

7) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych

8) Oświadczenie, że kandydat nie skazany za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślnie przestępstwa skarbowe

9) Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym pracować na stanowisku asystenta rodziny

10) Oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona

11) Oświadczenie że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzającego przez sąd

12) Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych

13) Podpisana klauzula „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla  potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych   Dz. U. z 2002r, nr 101, poz.926 ze zm.”

Dokumenty aplikacyjne należy składać do 10 kwietnia 2015 roku

osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. 22 Stycznia 4, 64-830 Margonin

bądź listownie na adres Ośrodka (za datę złożenia dokumentów drogą pocztową uważa się datę stempla urzędu pocztowego)

w kopercie z napisem:

„Oferty na stanowisko Asystenta rodziny\"

Postanowienia końcowe:

- złożenie oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron,

- dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane,

- kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej,

- otrzymanych ofert nie wracamy,

-Kierownik MGOPS zastrzega sobie prawo zaproszenia do rozmowy tylko wybranych kandydatów.

p.o. Kierownik

Miejskiego - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Margoninie

/-/ mgr Agnieszka Nowak

 

Wiadomość powiązana z

Samodzielne stanowiska

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 2015-03-24
Dokument wytworzony przez: Kierownik
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Elwira Kończak
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 marca 2015 22:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Nowak
Ilość wyświetleń: 5989
24 marca 2015 22:27 Agnieszka Nowak - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)