Świadczenia rodzinne

Wybierz rok

Zasiłek dla opiekuna

Podstawa prawna: Ustawa z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Zasiek dla opiekunów przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art.11 ust.3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych...

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje Zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1922,00 zł. Wysokość zapomogi 1000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę zapomogi...

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje: osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 poz 682) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom, jeżeli: nie podejmują zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej -...

Zasiłek pielęgnacyjny

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: niepełnosprawnemu...

Dodatki do zasiłku rodzinnego

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu: Dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują jedynie rodzinie, która posiada prawo do zasiłku rodzinnego. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. Przysługuje on matce lub ojcu albo opiekunowi prawnemu dziecka...

Zasiłek rodzinny

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r o świadczeniach rodzinnych (t.j Dz.U z 2017 poz. 1952) Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje Od 01.11.2015 r. wysokość kwoty uprawniającej do przyznania zasiłku rodzinnego wynosić będzie 674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł na osobę w rodzinie (gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące...