Świadczenia niepieniężne

Wybierz rok

Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

Schronienie, posiłek i niezbędne ubranie przysługują osobom lub rodzinom, jeśli są one tego pozbawione. Pomoc w formie schronienia następuje poprzez zapewnienie miejsca w noclegowni lub schronisku Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić Pomoc...

Poradnictwo specjalistyczne

Przysługuje wszystkim osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód. Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów. Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki...

Sprawienie pogrzebu

Jest to świadczenie niepieniężne dla osób, które nie posiadały świadczeń emerytalno – rentowych oraz osób zobowiązanych do pokrycia kosztów pogrzebu, które nie są w stanie tego zrobić samodzielnie. Sprawienie pogrzebu odbywa się w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego lub...

Składka na ubezpieczenie społeczne (emerytalno-rentowe)

Przysługuje osobie, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem (przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka)....

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

Przysługuje: osobie bezdomnej objętej indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, nieposiadającej ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu osoby pobierającym zasiłek stały, które nie są objęte ubezpieczeniem zdrowotnym z innego tytułu Ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenie zdrowotne na zasadach określonych...